تدوين و ارزيابي وضعيت عملكرد راهبردی مراكز آموزش عالي

 

دکتر میرغفوری، میثم شفیعی رودپشتی، فاطمه ابویی

 

چکیده

امروزه آموزش عالی نقش مهمی در توسعه پایدار کشورها ایفا می‌کند و پرداختن به این بخش و تقویت آن می‌تواند زمینه‌های رشد و گسترش و تعالی کشورها را در پی داشته باشد. هدف کلی این تحقیق، ترسیم نقشه راهبردی دانشگاه علم و هنر یزد و ارائه مدلی برای اجرای این راهبرد می‌باشد. این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی است. جامعه پژوهش مدیران، مسئولان و کارشناسان جهاد دانشگاهی یزد بود که از این جامعه 81 نفر از خبرگان به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار سنجش مؤلفه‌های موردنظر در قالب پرسشنامه طراحی شد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از معادلات ساختاری و کارت امتیازی متوازن و با توجه به اینکه مقدار احتمال معناداری همگی از سطح معناداری پنج درصد کمتر است فرض صفر بودن ضرایب رگرسیونی رد شد و همه مسیرها بر متغیر پاسخ مؤثر بود و برای این تأثیر به دلیل مثبت بودن عالمت ضرایب استاندارد مثبت است. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده نقشه راهبردی ترسیم‌شده برای دانشگاه علم و هنر یزد اعتبار بالایی دارد. درواقع با اعتبارسنجی نقشه راهبردی امکان تعمیم نقشه راهبردی و تحلیل آن به سایر سازمان‌های مشابه وجود دارد. نتایج حاصل از اعتبارسنجی نشان داد که مسیرهای معتبری برای رسیدن به  مأموریتهای مؤسسه وجود دارد که در بسیاری از دانشگاه ها قابل تعمیم است.

لینک مشاهده مقاله

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=217117