ارزيابي و رتبه بندي بخش هاي بستري منتخب بيمارستان آموزشي از نظر كيفيت خدمات ارائه شده

 

ارزيابي و رتبه بندي بخش هاي بستري منتخب بيمارستان آموزشي از نظر كيفيت خدمات ارائه شده

فاطمه ابویی، دکتر میرغفوری، خاطره خانجانخانی، میلاد شفیعی

 

چکیده: اهميت سازمان بيمارستان به عنوان جزء تاثير گذار بر نظام بهداشت و درمان بر هيچ كس پوشيده نيست. ارائه خدمات با كيفيت علاوه بر بالا بردن احتمال موفقيت در اقدامات درماني، باعث ايجاد تمايز بين سازمان هاي ارائه دهنده و افزايش رقابت اين سازمانها مي شود.

هدف مقاله:حاضرسنجش كيفيت خدمات بيمارستان محمد صادق افشار يزد با استفاده از روش هاي تحليل سلسله مراتبي فازي و تاپسيس فازي بوده است. روش بررسي: اين پژوهش از نوع تحليلي است كه به طور مقطعي در نيمه دوم سال 1392 خورشيدي انجام شد. جامعه پژوهش را دو گروه خبرگان و بيماران بستري در بخش هاي منتخب بيمارستان افشار يزد در بر مي گيرند. ابتدا با بررسي ادبيات پژوهش ابعاد كيفيت خدمات در بيمارستان شناسايي شد. پس از پالايش ابعاد، با استفاده از فرم مقايسه زوجي از متخصصين (شامل رئيس و مديران بيمارستانهاي آموزشي، سرپرستاران، مسئولان فني بيمارستان ها، استادان و اعضاي هيأت علمي گروه مديريت خدمات بهداشتي و درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد) نظر خواهي به عمل آمد و ضرايب اهميت هر يك از ابعاد از طريق فرايند تحليل سلسله مراتبي در محيط فازي ChoicExperte محاسبه شد. در مرحله سوم، با استفاده از پرسشنامه خود ساخته (تاييد روايي توسط متخصصين مربوط و تاييد پايايي با alpha s'Cronbachمقدار 0/92 (بر اساس طيف Likert ،از بيماران بستري در بخشهاي بستري منتخب (قلب، ارتوپدي، زنان و جراحي) تعداد 100 نفر نمونه گيري تصادفي به عمل آمد و با استفاده از TOPSIS فازي بخشهاي ياد شده رتبه بندي شد

يافته ها: ابعاد پاسخگويي، تضمين، امنيت، ملموسات، ارتباطات سلامت و مشتري مداري به عنوان ابعاد موثر بر كيفيت خدمات بيمارستان شناسايي شدند كه از اين بين با استفاده از تحليل سلسله مراتبي بعد امنيت بيشترين ضريب اهميت و بعد ملموسات كمترين ضريب اهميت را بدست آوردند درمقابل(همچنين با تحليل داده ها با استفاده از TOPSIS فازي، بخش هاي قلب و جراحي به ترتيب (بالاترين و پايينترينci (محاسبه نزديكي نسبي يك گزينه به راه حل ايده ال را به دست آوردند.

نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين روش نشان داد كه از نظر خبرگان بعد امنيت بيشترين اولويت را در ميان ديگر ابعاد موثر بر كيفيت خدمات دارد. همچنين از نظر بيماران بخش هاي د، الف، ج و ب به ترتيب رتبه اول تا چهارم را در ارائه خدمات دارند.

 

لینک مقاله

 http://www.him.mui.ac.ir/index.php/him/article/view/1803/3421