خدمات کارگروه برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی

 

خدمات قابل ارائه در زمینه برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی به شرح زیر می باشد

  • مسائل اجتماعی (سرمایه اجتماعی و فرهنگی و ابعاد آن، انسجام اجتماعی، وفاق اجتماعی، احساس امنیت، امنیت اجتماعی و ابعاد آن، نشاط اجتماعی، رضایت از زندگی، اوقات فراغت، سلامت اجتماعی و ابعاد آن و ...
  • مسائل سازمان­ها (سلامت جسم و روان، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، فرسودگی شغلی، فرهنگ سازمانی، جو سازمانی، امنیت شغلی، سبک زندگی، اعتماد بین فردی، تعلق گروهی و...
  • بررسي موانع و مشکلات شوراها و سازمان‌هاي مردم ­نهاد و ارائه راهکارهاي عملي
  • بررسي نقش سازمان‌هاي مردم ­نهاد در فرايند توسعه پايدار
  • ارزيابي فعاليت­هاي شوراهاي اسلامي با رويکرد تطبيقي و مقايسه­اي
  • بررسي وضعيت ساختارهاي سازمان‌هاي مردم­نهاد در ايران و ارايه­ي الگوي مطلوب ساختاري
  • طراحي نظام اطلاعاتي سازمان‌هاي مردم­نهاد
  • بررسي زمينه ­هاي مشارکت شهروندان در فعاليت­هاي شوراها و سازمان‌هاي مردم ­نهاد