خدمات کارگروه آمار

 

  • طراحی فرآیند و پیاده­ سازی نظام جامع آماری و آمارهای رسمی (ایده محوری)
  • مشاوره تحلیل­ های آماری منطبق بر پیمایش­ های میدانی و داده ­های ثبتی
  • طراحی، تدوین و اجرای طرح ­های آمارگیری (سرشماری و نمونه ­گیری) حوزه ­های اقتصاد خانوار، خدمات، صنعت و معدن و کشاورزی
  • مشاوره آماری پروژه ­های تحقیقاتی به سازمان­ها و مؤسسات دولتی و خصوصی
  • داده کاوی (Data Minning) و Big data
  • برگزاری دوره­ ها و کارگاه­ های آموزشی تخصصی و نرم افزار­های آماری
  • استخراج تکنیک های جدید آماری و کاربردی کردن آن