اعضا و همکاران

ردیف نام و نام خانوادگی رشته و مدرک تحصیلی سمت
1   حجت اله ذاکر زاده دکتری ـ آمار ریاضی رئیس هیأت مدیره
2   الهه افسریه کارشناسی ارشد ـ آمار مدیرعامل
3   رامین زارع کارشناسی ارشد ـ مدیریت اجرایی عضو هیأت مدیره
4   ناهید امراللهی دکتری ـ مدیریت منابع انسانی عضو هیأت مدیره
5   محمد صابر فلاح نژاد دکتری ـ مهندسی صنایع همکار پژوهشی
6   سعید شادان دکتری ـ مدیریت دولتی همکار پژوهشی
7   حسین محبی دکتری ـ مدیریت صنعتی همکار پژوهشی
8 علی دولتی دکتری ـ آمار ریاضی همکار پژوهشی
9   سید ولی میر حسینی دکتری ـ اقتصاد همکار پژوهشی
10   انسیه حسانی کارشناسی ارشد ـ مهندسی صنایع همکار پژوهشی
11   فاطمه ابوئی کارشناسی ارشد ـ مدیریت صنعتی همکار پژوهشی
12   سید محمد حسینی کارشناسی ارشد ـ آمار همکار پژوهشی
13   مریم شیخعلیشاهی کارشناسی ارشد ـ آمار همکار پژوهشی
14   بهاره بهرا کارشناسی ارشد ـ برنامه ریزی شهری همکار پژوهشی
15   راحله نعمت اللهی کارشناسی ارشد ـ مهندسی صنایع همکار پژوهشی
16 احمد احمدی دکتری ـ مهندسی صنایع همکار پژوهشی
17 محمد حیدری دکتری ـ جامعه شناسی همکار پژوهشی
18 سید محسن سعیدی مدنی دکتری ـ مردم شناسی همکار پژوهشی
19 سید محمد رضا مشکاتی کارشناسی ارشد ـ مدیریت آموزشی همکار پژوهشی
20 علیرضا تقی زاده کارشناسی ارشد ـ مدیریت دولتی همکار پژوهشی
21 مهدی احمدی کارشناسی ارشد ـ مدیریت اجرایی همکار پژوهشی