اعضا و همکاران

  نام و نام خانواگي مدرك تحصيلي گرایش سمت
1   الهه افسریه کارشناس ارشد آمار   مدیرعامل
2   رامین زارع کارشناس ارشد مدیریت اجرایی   همکار پژوهشی
3   ناهید امراللهی دکتری مدیریت منابع انسانی همکار پژوهشی
4   محمد صابر فلاح نژاد دکتری صنایع   همکار پژوهشی
5   سعید شادان دکتری مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی همکار پژوهشی
6   حسین محبی دکتری مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات همکار پژوهشی
7   احمد احمدی دکترای صنایع   همکار پژوهشی
8   حجت الله ذاکرزاده دکتری آمار آمار استنباطی رئیس هیئت مدیره
9   اعظم دهقانی دکتری آمار آمار استنباطی نایب رییس هیئت مدیره
10   علی دولتی دکتری آمار آماراستنباطی همکار پژوهشی
11   سید ولی میرحسینی دکتری اقتصاد   همکار پژوهشی
12   احمد کمالی دکتری کشاورزی   همکار پژوهشی
13   محمد حیدری دکترای  جامعه شناسی جامعه  شناسی اقتصاد همکار پژوهشی
14   سید محسن سعیدی مدنی دکتری مردم شناسی   همکار پژوهشی
15   سید محمدرضا مشکاتی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی   همکار پژوهشی
16   علیرضا تقی زاده کارشناسی ارشدمدیریت دولتی گرایش تحول همکار پژوهشی
17   مهدی احمدی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی همکار پژوهشی
18   مژگان بقایی­پور کارشناس ارشد آمار   همکار پژوهشی
19   سید محمد حسینی کارشناس ارشد آمار   همکار پژوهشی
20   انیسه حسانی کارشناسی ارشد صنایع   همکار پژوهشی
21   نعیمه دهقانی کارشناس ارشد آمار   همکار پژوهشی
22   مریم شیخعلیشاهی کارشناس ارشد آمار   همکار پژوهشی
23   بهاره بهرا کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری   همکار پژوهشی
24   فاطمه ابویی کارشناسی ارشد مدیریت تولید مدیر روابط عمومی و  همکار پژوهشی
25  nematolahi راحله نعمت اللهی

کارشناسی ارشد

مهندسی صنایع

 مدیریت سیستم و بهره وری همکار پژوهشی