کیفیت سنجی اقلام آماری دستگاههای اجرایی استان یزد و ایجاد پایگاه جامع آمار و اطلاعات - سال 95