اجرای طرح تحلیل حساب های منطقه ای استان یزد - سال 94