اجراي طرح آمارگيري از قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری- سال 94