اجرای طرح قیمت و مقدار تولیدکننده محصولات صنعتی سال 93