استخراج طرح¬های "جامع و تفصیلی فرهنگی، جامع و تفصیلی بخش صنعت و کارگاه های صنعتی دارای 1 تا 9 نفر کارکن از مجموعه طرحهای داده - ستانده" . سال 93