اجرای طرح آمارگیری تفصیلی و جامع از کارگاه های ارائه دهنده ی خدمات مرتبط با محیط زیست - سال 93