طراحی ساختار سازمانی پارک علم و فناوری یزد

ساختار سازمانی در كنار برنامه، منابع انساني و تكنولوژي، ابزارهاي عام مديريت است. ساختار رابطه بین کارکنان یا عوامل اجرای کار را تبیین می‌کند. سازمان‌ها به موازات تغییردر سایر عناصر تحول می بایست به تغییر در ساختار سازمانی توجه نمایند.گرچه در نگاه نخست، ساختار سازمانی را می‌توان در نمودار سازمانی مشاهده نمود ولی آنچه که در آن مشاهده می‌شود وجه عملی ساختار است.  مهمتر از سطح عملی ساختار جهت‌گیری‌های سازمان‌ها در ساختار می‌باشد. در بسیاری از مواقع مدیران بر این باورند که می‌توانند با تغییر نمودار سازمانی بر اساس یافته‌های خود سازمان را آماده برای اجرای استراتژی‌های جدید نمایند. در فصل اول به طور اجمال، مروري بر ادبيات نظري در مورد طراحي ساختار سازماني انجام خواهد شد.

جهت دستيابي به الگوي مفهومي ساختار سازماني پارك، ابتدا فعاليت‌هاي محوري آن شناسايي مي‌شود. معمولاً چشم‌انداز و مأموریت هر سازمانی در بردارنده مهم‌ترین فعاليت‌هاي آن است که در قالب ماموریت‌های کلی پدیدار می‌شود. لذا با بررسی ماموریت و چشم انداز، می‌توان وظایف اصلی را شناسایی نمود. در کنار ماموريت و چشم‌انداز، نظر مديران و خبرگان پارك علم و فناوري و نيز مطالعه تطبيقي پارك‌هاي علم و فناوري جهان نیز یکی دیگر از مراجع مهم برای شناسایی وظایف اصلی پارك‌ به شمار مي‌آيد.

در این پروژه با در نظر گرفتن استراتژی های پارک علم فناوری، اهداف و رسالت مدنظر این پارک، همچنین برنامه راهبردی منابع انسانی آن، ابتدا با ارائه مدل مفهومي اوليه ساختار سازماني به صاحب‌نظران و خبرگان پارك علم و فناوري و برگزاري جلسات متعدد مصاحبه و بحث و تبادل نظر با آ‌ن‌ها، مدل مورد اصلاح و تجديد نظر قرار گرفت. و در نهایت ساختار مدنظر به منظور تصویب در هیئت امنای پارک علم و فناوری ترسیم شد.