شناسایی شرکت های مستعد دانش بنیان و عارضه یابی واحدهای صنعتی جهت اخذ مجوز دانش بنیان - سال 95- 94