تدوین راهبردهای توسعه سرمایه اجتماعی استان یزد- سال 93

این پروژه در ادامه پروژه سنجش میزان سرمایه اجتماعی استان یزد و به منظورشناسایی راهکارها و راهبردها به منظور ارتقاء شاخص­های سرمایه اجتماعی در استان یزد اجرا شد. در این راستا با بهره گیری از الگو برنامه ریزی استراتژیک به تعریف چشم انداز مطلوب استان در شاخص های سرمایه اجتماعی، رسالت ذی نفعان این موضوع در استان، اهداف کلان و سیاست گذاری مطلوب به منظور رشد و ارتقا شاخص های سرمایه اجتماعی و در نهایت پروژه­ها، طرح ها و اقدامات اجرایی به منظور تحقق چشم انداز سرمایه اجتماعی پرداخته شد.