سنجش میزان سرمایه اجتماعی استان یزد و راهکارهای ارتقاء آن- سال 93- 92

سرمایه اجتماعی مجموعه قوانین، هنجارها و ارزش­هایی است که در قلب­ها و اندیشه­ها نوشته شده و بر رفتارهای اجتماعی حاکمیت دارد، اهمیت سرمایه اجتماعی به ميزاني است كه از آن به عنوان ثروت نامرئي جامعه ياد مي‌كنند. این نوع سرمایه باعث انسجام، اعتماد متقابل و حسن اطمینان و همبستگی در بین شهروندان می­گردد و هر گونه فرسایش در آن می­تواند منجر به متوقف شدن اصل بازی اجتماعی گردد. سرمایه اجتماعی ضمن شکل‌دهی به مجموعه قواعد و قوانین اخلاقی و رفتاری هر جامعه، به رفتار افراد نیز شکل می‌دهد و کمک می‌کند تا سرمایه انسانی و سرمایه مادی و اقتصادی بتوانند با هم و در تعامل با یکدیگر، به رشد و پویایی دست یابند. پژوهش حاضر با هدف سنجش سرمایه اجتماعی و مولفه­های آن و در جهت دست­یابی به مجموعه­اي از راهکارهاي عملی در جهت ارتقاء سرمایه اجتماعی، ابعاد و مولفه­های آن در استان یزد در چهار مرحله اساسی به انجام رسیده است: 1) تدوین بنیان­های نظری و تدوین پرسشنامه به منظور سنجش میزان سرمایه اجتماعی، ابعاد و مولفه­های آن 2) هنجاریابی و گردآوری داده­های کمی از طریق ابزار پرسشنامه 3) تجزیه و تحلیل داده­های حاصل از مطالعات میدانی با استفاده از روش­های آماری 4) ارائه پیشنهادها و راهکارهای اولیه بر مبنای داده­های میدانی. 

در بخش اول پژوهش کليات پژوهش شامل بیان مسأله، اهمیت و ضرورت و اهداف پژوهش شرح داده شده است، بخش دوم به مبانی نظری و تجربی سرمایه اجتماعی اختصاص دارد، در بخش سوم ضمن ارائه روش­شناسی پژوهش تعریف عملیاتی ابعاد و مولفه­های مربوط به سرمایه اجتماعی مشخص گردیده است، بخش چهارم پژوهش به تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش اختصاص دارد و در نهایت بخش پنجم شامل مهم­ترین نتایج حاصل از تحلیل داده­های کمی و پیشنهادات و راهکارهایی در راستای این نتایج  است. 

 در تدوين پیشنهادها و راهکارها به منظور دست­يابي به هدف اصلي پژوهش اصول زیر مدنظر قرار گرفته شد که به منظور اجرایی شدن این راهکارها توجه به این اصول حائز اهمیت است: 1) پیشنهادات و راهکارهای ارائه شده متکي بر بنيان­هاي نظري و داده­ها محلي است 2) پیشنهادات جزئي، متعدد و هماهنگ با يکدیگر هستند 3) نقش فرهنگ و ارزش­های فرهنگی در ارتباط با پیشنهادهای مطرح شده پررنگ و حائز اهمیت است 4) اغلب پیشنهادهای ارائه شده شهروند محور هستند و نقش شهروندان در خصوص اجرایی شدن آنها قابل توجه است.