بررسی وضعیت اجتماعی فرهنگی شهرستان میبد از دیدگاه فعالان فرهنگی شهرستان- سال 91