بررسي عوامل مؤثر بر اثر پذيري درس آشنايي با دفاع مقدس در بين دانشجويان - سال 90