تبيين شاخص ها و ويژگي هاي مردم استان يزد از نگاه مقام معظم رهبري (انتظارات و مطالبات) - سال 90