طرح پژوهشی تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال ­زایی روستایی، در شورای برنامه­ ریزی و توسعه استان یزد به تصویب رسید.

ـ به گزارش روابط عمومی شرکت پیشتازان توسعه ماهان یزد، گزارش نهایی طرح پژوهشی "تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال ­زایی روستایی (موضوع ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه) در روستاهای هدف شهرستان ­های اردکان، میبد و تفت"، در دومین جلسه شورای برنامه­ ریزی و توسعه استان یزد در سال 1398، توسط آقای رامین زارع (مدیر پروژه) ارائه و با اکثریت آراء به تصویب رسید.

ـ برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال­ زایی روستایی در اجرای تکلیف قانونی مندرج در برنامه ششم توسعه و با مساعدت همه دستگاه ­های اجرایی مرتبط با توسعه روستایی و در راستای شناسایی و بهره­ برداری از ظرفیت ­های موجود در نواحی روستایی استان تدوین شده است.